Welkom bij Stichting IVIO

Mensen laten deelnemen aan de maatschappij kan alleen als zij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. Stichting IVIO (Instituut Voor Individuele Ontwikkeling) is opgericht in 1936 om iedereen die mogelijkheid te bieden.

In 2002 heeft de Stichting IVIO de activiteiten ondergebracht bij de KMM Groep (Kennis, Marketing en Media Groep), verdeeld over de zelfstandige bedrijven IVIO-Opleidingen, IVIO-Integratie, IVIO-Didactiek, IVIO-Examenbureau, IVIO-Wereldschool en IVIO@School.

IVIO, hoewel al ruim 75 jaar oud, innoveert, straalt ambitie uit, verbetert het onderwijs en draagt bij aan participatie in de samenleving.

Jubileumviering 75 jaar IVIO rond Kwetsbaar Onderwijs

Stichting IVIO heeft op 8 september 2011 in Almere het 75-jarig bestaan gevierd met een relatiedag voor (oud)leerlingen, (oud)docenten en bij IVIO betrokkenen.

Deze reünie vond plaats in Fabriek036 op de unieke locatie Creative Campus, een voormalige farmaceutisch fabriekscomplex in Almere. Onder het genot van een hapje en een drankje en muziek konden de bezoekers in de lunchpauze en in het informele gedeelte herinneringen ophalen en contacten hernieuwen.

Thema Kwetsbaar onderwijs

Onderdeel van het jubileum waren twee lezingen over het thema Kwetsbaar Onderwijs. Pedagoog en hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken prof. Micha de Winter (IVIO lezing) en het PvdA Tweede Kamerlid hoger onderwijs Tanja Jadnanansing gaven hun visie op het onderwijs dat onder druk staat. Docenten, managers en leerlingen ondervinden de gevolgen hiervan, vooral kwetsbare groepen komen in het gedrang. Gevraagd is een toekomstgerichte omslag: meer en beter onderwijs voor minder kosten, meer individuele gerichtheid – lees: passend onderwijs – en de juiste didactische toepassing van moderne media.

Visie

Overdracht van kennis en vaardigheden is essentieel voor het voortbestaan van de beschaving. Mensen laten deelnemen aan de maatschappij kan alleen als zij beschikken over deze bagage. Daarom is IVIO (Instituut Voor Individuele Ontwikkeling) opgericht in 1936, namelijk om iedereen die mogelijkheid te bieden.

Missie

De filosofie van de oprichter van IVIO, prof. Kohnstamm, blijft nog altijd een belangrijke basis, namelijk het verzorgen van goed onderwijs voor de minder kansrijken in deze samenleving. Als we die filosofie een actuele vorm geven, dan komen we uit bij ondernemend onderwijs. Daarbij gaat het er niet alleen om het onderwijs inhoudelijk te veranderen. Het gaat er ook om te werken aan beter onderwijs tegen minder kosten.

Innovatie

Ondernemend onderwijs ligt in de lijn van de visie van het Innovatieplatform dat recent het project ‘Leren excelleren’ startte. Doelstelling: samen met het onderwijsveld en met beleidsmakers een impuls geven aan een meer op individuele talentontwikkeling en excellentie gerichte onderwijsfilosofie. ‘We kunnen ons niet veroorloven dat in Nederland een snipper talent verloren gaat’, aldus het platform in een verklaring. Kohnstamm pleitte in dat verband ruim 70 jaar geleden al voor ‘de ontwikkelbaarheid van de aanleg’. Het lijkt erop dat de filosofie van Kohnstamm niet alleen zal overleven, maar zelfs een ‘revival’ te wachten staat. En het is zeker dat naast bestaande ook nieuwe doelgroepen en markten zullen kennismaken met de dienstverlening en de innovatiekracht van de huidige IVIO-ondernemingen.

Drs. Meine Breemhaar
Voorzitter Stichting IVIO

In het begin van de jaren ’30 heerste er grote werkloosheid in Nederland. Om een grote groep jonge werklozen te behoeden voor ‘mentale aftakeling’ werden er cursussen georganiseerd door het Amsterdams Comité voor Volksontwikkeling en het Arbeidsbureau. Er was veel belangstelling voor de cursussen, maar toch waren ze niet succesvol. De klassikale aanpak en de leermiddelen bleken niet geschikt voor deze heterogene groep volwassenen. De cursisten hadden feitelijk maar één overeenkomst: hun werkloosheid.
Na enkele jaren werd het ministerie van Sociale Zaken bij deze problematiek betrokken. Het benaderde Prof.dr. Ph.A. Kohnstamm met het verzoek studieprogramma’s met een individuele benadering te maken.

Individueel onderwijs

Kohnstamm had tijdens een reis naar Engeland kennis gemaakt met het Daltononderwijs. Hij was hier zo van onder de indruk, dat hij de cursussen voor werklozen volgens dit systeem wilde aanpakken. In dit systeem stond individueel onderwijs centraal, iets wat heel uniek was in een tijd waarin klassikaal onderwijs werd gegeven volgens een strak regime.

In 1936 werd de naam van Kohnstamm’s Daltoniseringsinstituut gewijzigd in Instituut Voor Individueel Onderwijs , oftewel: Stichting IVIO. IVIO’s werkgebied werd al snel uitgebreid tot heel Nederland, echter het kantoor heeft tot 1972 in Amsterdam gestaan. In dat jaar is IVIO kantoor gaan houden in Lelystad, tot 2008. Vanaf medio 2008 houdt IVIO kantoor in Lelystad en Almere.

Unieke principes

Het unieke van IVIO was dat het onderwijs modulair werd gegeven; meerdere modulen vormden aldus een complete opleiding, zoals trouwens ook heden ten dage nog vaak het geval is.
Bij het ontwikkelen van de IVIO-opleidingen door IVIO-Opleiding en Didactiek werd (en wordt nog steeds) uitgegaan van de volgende onderwijskundige principes: individualiseren van het aanbod, activeren van de cursist en actualiseren van de leerstof.

Brede ontwikkeling

Vanaf de jaren ’40 tot nu is IVIO, in welke hoedanigheid dan ook, nauw betrokken bij onderwijszaken en -ontwikkelingen in Nederland. Hierbij valt te denken aan de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, waarvoor geschoold personeel nodig was. Daarnaast werd gestart met schriftelijke cursussen. Deze aanpak ontwikkelde zich tot wat we vandaag de dag kennen als afstandsonderwijs.

De examinering van de uitgegeven cursussen is altijd in eigen hand gehouden. Het halen van een IVIO-diploma werd een nationaal begrip. Tegenwoordig is IVIO-Examenbureau aanspreekpunt en organisator voor het jaarlijks afnemen van ruim vijfduizend examens.

Naast het daadwerkelijk maken en bieden van onderwijs, heeft Stichting IVIO zich ook altijd beziggehouden met het uitgeven van eigen lesmateriaal. In de drukkerij werd ook de bekende AO-reeks, voorheen De Flits , gedrukt. Zelfs vandaag nog is Actuele Onderwerpen ( AO ) een boekje dat veel wordt gebruikt in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, werd gestart met het verzorgen van onderwijs voor Nederlandse kinderen in het buitenland. IVIO-Wereldschool was een feit, en heeft onlangs haar 55-jarig bestaan gevierd! Door de jaren heen hebben duizenden kinderen middels luchtpost hun dictees en rekensommen opgestuurd naar de docenten van IVIO-Wereldschool. Inmiddels vindt de begeleiding via internet en e-mail plaats.

Jaren ’60 t/m ’90

In de jaren ’60, ’70, ’80 en ’90 heeft Stichting IVIO heel veel (en uiteenlopende) projecten voorbij zien komen. Honderden medewerkers van IVIO waren dagelijks aan het werk om cursisten en deelnemers van het beste onderwijs en de beste begeleiding te voorzien.

Een groot en noemenswaardig project was Educatie en Werkgelegenheid Molukkers . Dit ging, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, van start in 1987. Ruim 1200 werkzoekenden van Molukse afkomst werden getest, functiegericht getraind en uiteindelijk op een baan geplaatst. Het project was een groot, landelijk succes.

Sinds de jaren ’90 werd het opleidingsstelsel DIOR uitgevoerd door IVIO. Deze opleidingen voor de documentaire informatievoorziening werden aangeboden onder de vlag van IVIO-DIOR .

Door projecten als deze is het netwerk van docenten en trainers van Stichting IVIO opgebouwd en gegroeid. Dit netwerk van inmiddels ruim drieduizend onderwijs- en opleidingskundige vakmensen kennen we vandaag de dag als de Personeelsbank (www.personeelsbank.nl).

Kohnstammprijs

Het bestuur van Stichting IVIO heeft in 1986 de Kohnstammprijs in het leven geroepen. De prijs van € 5.000,- wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie van wie de activiteiten overeenkomen met de doelstelling van Stichting IVIO: het leveren van een bijdrage aan goed onderwijs voor ieder. Eerdere winnaars zijn:

2003: het Educatie Netwerk voor mensen met een verstandelijke handicap, te Tilburg. Dit netwerk wordt gevormd door het ROC Midden-Brabant, de Sociaal Pedagogische Dienst Tilburg, de Volksuniversiteit Terra Nova en Amarant.

1996: De Splitsing te Emmen

1993: mevrouw Inger de Koningh-Steinmetz van de Deltascholengemeenschap te Bussum

1990: Open Scholengemeenschap Bijlmer te Amsterdam

1988: de Werkgroep Türkçe Abece

1986: Activiteitencentrum te Kerkrade.

Nieuw begin

In 2002 zijn de afdelingen van Stichting IVIO overgezet in een aantal zelfstandige bedrijven. De volgende bedrijfsgroepen en bedrijven vormen het hedendaagse IVIO.

Stichting IVIO is nog steeds actief, en richt zich op het initiëren van onderwijskundige vernieuwing in de geest van haar oprichter, professor Kohnstamm. Voorbeelden hiervan zijn de uitreiking van de Kohnstammprijs , de Andries Greinerprijs en de IVIO-lezing . Stichting IVIO is daarmee ook in de komende jaren de inspirator van de IVIO-bedrijven en de uitdrager van de idealen van haar oprichter.

Voed jongeren op met ideeën over integratie

Inleiding
Hij geniet met zijn vrouw van een welverdiend pensioen maar staat met 93 jaar nog volop in het leven. En in de belangstelling. Drs. Max Kohnstamm haalt als historicus en oud-diplomaat maar bovenal als bouwer aan de Europese Gemeenschap nog geregeld de krantenkoppen en de televisie. Zo sprak hij onder andere over zijn ideaal voor het Europees Economisch en Sociaal Comité. Hij is de zoon van Ann Kessler en Philip Abraham Kohnstamm, medeoprichter van IVIO (1936).

Max Kohnstamm (1914) studeerde geschiedenis. Na zijn kandidaatsexaminering hij in 1938-1939 een jaar naar de Verenigde Staten voor een studie van de New Deal. In 1942 zat hij enkele maanden gevangen in kamp Amersfoort. Ter gelegenheid van de verjaardag van Adolf Hitler werd hij op 20 april vrijgelaten, maar in juli van dat jaar opnieuw gearresteerd en in het gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel opgesloten. Daar leerde hij de eerste naoorlogse minister-president Willem Schermerhorn, kennen. Op diens voorspraak werd Max Kohnstamm de particuliere secretaris van koningin Wilhelmina. In 1952 werd hij Secretaris van de Hoge Autoriteit van de EGKS in Luxemburg. Hij werd een groot voorstander van de Verenigde Staten van Europa en werkte 25 jaar in verschillende functies voor Jean Monnet, grondlegger van de Europese Gemeenschap.

In 1992 sprak Max Kohnstamm tijdens het 60-jarig bestaan van IVIO. “Mijn vader stond mede aan de wieg van Stichting IVIO dat op verzoek van de regering werd opgericht om in een tijd van grote werkloosheid en armoede diegene te helpen die zich verder wensten te ontwikkelen. Met zijn vrouw Kathleen woont hij thans de meeste tijd van het jaar in de Belgische Ardennen. En de wintermaanden in Amsterdam in een appartement met uitzicht over de Prinsengracht. Hier sprak hij over zijn vader Philip Kohnstamm, en over zijn eigen leven dat hij sinds 1944 deelt met zijn echtgenote. Na het aftreden van Koningin Wilhelmina in 1948 stond zijn leven in het teken van de eenwording van Europa

Meneer Kohnstamm, u bent opgegroeid in een intellectueel milieu, met veel aandacht voor politiek en wetenschap. U w ouders kregen vaak bezoek van mensen uit die wereld. Kunt u daar iets over zeggen?
“Ons huis stond open voor iedereen. We woonden in Amsterdam maar brachten de zomermaanden door in ons vakantiehuis in Ermelo. In 1926 werd dat het vaste woonhuis van mijn ouders. Hun milieu was intellectueel met een grote humanistische inslag. De kring van intellectuelen was destijds veel kleiner dan heden ten dage. Vrienden kwamen vaak met de fiets langs. Tegenwoordig maakt iedereen verre buitenlandse reizen of werkt zelfs in het buitenland. Als professorszoon kende je de namen van heel wat Nederlandse professoren. Door het wonen in Ermelo ben ik een buitenmens geworden. We hebben in Wassenaar, Brussel en Luxemburg gewoond. Mijn vrouw en ik hebben eveneens 6 jaar in Florence gewoond waar ik President was van het Europees Universitair Instituut. Nu wonen we in de Belgische Ardennen; genieten van de prachtige natuur. Heel speciaal in het vroege voorjaar wanneer de wilde narcisjes bloeien.”

Waar heeft u elkaar leren kennen?
“Mevrouw Kohnstamm (lachend): “In januari 1939, in Friesland. Er was een zogenaamde Elfmerentocht en mijn ouders namen me mee. Ik was 17 jaar. Daar was Max (die ik niet kende) ook met enkele vrienden die de toch ook reden. Op een stuk dat ik alleen reed werd ik ingehaald, Max nodigde me uit om mee te rijden.”
“Mijn eerste bezoek aan het gezin Kohnstamm in Ermelo vergeet ik nooit! Ik had me niet gerealiseerd dat mijn gastheer professor was en zei ‘meneer’, terwijl de meeste andere aanwezigen hem met professor aanspraken. Max en ik komen beide uit Amsterdam uit verschillende milieus. Zij woonden aan de gracht, wij in Zuid. Mijn vader was directeur bij een bank die nu onderdeel is van ING. Commissionair en effecten.”
Meneer Kohnstamm: “Het bankiersmilieu is meer de regentengroep, wij kwamen uit een intellectueel milieu, maar in beide huizen was de humane instelling hetzelfde. Ik heb er nooit een gevoel van vreemdheid gehad.”
Mevrouw Kohnstamm: “We zijn officieel getrouwd vlak na de oorlog, maar waren in het geheim al in 1944 getrouwd.”
Meneer Kohnstamm: “Vanaf 10 mei 1940 beschouwde de bezetter mij als zogenaamde half
Ariër; ik mocht geen les meer geven en niet met een Arisch meisje trouwen.
Op mijn flat heeft dominee Van Bruggen ons in februari ’44 in het geheim getrouwd. Toen ik dit bij mijn eerste bezoek in 1945 aan Koningin Wilhelmina vertelde, beviel het haar, evenals alles wat met het verzet te maken had. Bij mijn bezoek aan de minister van Justitie om een aparte wet te maken ter erkenning van ons huwelijk zei hij dat het misschien makkelijker zou zijn om voor de burgerlijke stand opnieuw te trouwen. Dat hebben we toen ook gedaan.”

Na de oorlog heeft u drie jaar voor koningin Wilhelmina gewerkt.
Meneer Kohnstamm: “Toen de koningin de na-oorlogse minister president vroeg of hij haar een jongeman aan zou kunnen wijzen die de functie van haar particuliere secretaris zou kunnen aanvullen noemde hij mij. Ik had Schermerhorn als gijzelaar in St. Michielsgestel leren kennen. Uit het reeds bevrijde zuiden had de koningin reeds een particuliere secretaresse, Jeanette Geldens, in dienst genomen. De samenwerking met haar is altijd heel voortreffelijk geweest.. Mijn functie bestond er onder andere uit de particuliere correspondentie van de koningin te verzorgen en haar bezoeken in het land te organiseren. In de volgende jaren leerde ik heel veel mensen van allerlei organisaties en niveaus kennen.”
“Met de Koningin heb ik een heel goede verhouding gehad. Ze liet me veel vrijheid. Ik was lid van de PvdA geworden, daar was geen bezwaar tegen. Met Kerst stuurde ze, ook na mijn afscheid bij haar aftreden, altijd nog een kaart en cadeaus voor onze kinderen. Kort voor haar overlijden liet ze mij bij haar komen om afscheid te nemen. Ik heb haar leren kennen als een grote vrouw. Ook als ze gewoon in de Jordaan was geboren en getogen zou het een grote vrouw geweest zijn. Na haar aftreden werkte ik in verscheidene functies aan de naoorlogse betrekkingen met Duitsland. In 1950 werd ik lid van de Nederlandse Delegatie die, op basis van het Schuman-plan, het verdrag voor de eerste Europese gemeenschap (E.G.K.S.) moest uitwerken. Dit leidde ertoe dat ik bij het in werking treden van de EGKS secretaris werd van de Hoge Autoriteit waarvan Jean Monnet voorzitter was. Reeds tijdens de oorlog was hij ervan overtuigd dat Duitsland na de oorlog weer een plaats in Europa zou moeten krijgen. Samen werken zou leiden tot een vreedzame maar revolutionaire verandering in de verhouding van de Europese Staten en volkeren. Vanaf 1956, na Jean Monnet’s aftreden als president van de Hoge Autoriteit, werkte ik als secretaris generaal, en later als vice-voorzitter aan het door Rem opgericht actiecomité voor de verenigde staten van Europa. Monnet was tot de conclusie gekomen dat soevereiniteit d.w.z. de onbeperkte vrijheid van elke staat eigen besluiten te nemen., het grootste obstakel voor duurzame vrede was. Vandaar de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorganger van de huidige EU. Monnet overleed in 1979.”

Als u kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld, welk gevoel geeft u dat?
(Pauzeert even) Dat we een uitermate gevaarlijke en chaotische tijd doormaken. Monnet had als leidraad: het grootste gevaar van vrede is de soevereiniteit. Hij voorzag de globalisatie en het tot stand komen van een multipolaire wereld. De in het verleden gevoerde ‘Balance of Power’ politiek zou tot een nieuw wapen wedloop leiden met alle gevolgen van dien. Zonder de organisatie van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zag hij, en zie ook ik de grote gevaren opdoemen om vrede te behouden. Noodzakelijke opbouw van zo een nieuwe organisatie van samenwerking is een lang en moeilijk proces, maar een andere oplossing is er niet. Laten we onze jongere generaties de opvoeding en opleiding geven gericht op samenwerking en integratie. IVIO kan daar een belangrijke rol bij spelen. Zonder zorg voor de ander kan het niet. Ik wens de jonge generatie van harte een samenleven in vrede toe..”

Van Max Kohnstamm verscheen in 2007 bij De Bezige Bij een brievenboek over zijn tijd in het kamp.
Relevante publicaties:
1. M. Kohnstamm; brieven uit Hilters Herrengefängnis
Brieven uit ‘Hitlers Herrengefängnis’, 2005, bezorgd en van een inleiding voorzien door Edmond Hofland. Amsterdam
De Bezige Bij, ISBN 9023415590
2. A.G. Harryvan & J. van der Harst, 2008, Max Kohnstamm. Leven en werk van een Europeaan. Utrecht
Het Spectrum, ISBN 9789027441232
3. De Europese dagboeken van Max Kohnstamm. Augustus 1953-September 1957, 2008, bezorgd en van een inleiding voorzien door Mathieu Segers. Amsterdam
Boom ISBN 9789085065487
Dit interview verscheen in de IVIO krant voorjaar 2008.

Kohnstamm-IVIO-Prijs

Prijswinnaar 2011

De Kohnstamm-IVIO-prijs voor het beste maatschappelijke onderwijsvernieuwende project in Nederland is naar de Wijkschool Zuid in Rotterdam gegaan. De prijsuitreiking vond plaats bij de viering van het 75-jarig jubileum van IVIO. Het prijsbedrag van 10.000 euro werd in ontvangst genomen door Piet Boekhoud, directeur Rotterdams Offensief en mede-initiatiefnemer van het Wijkschoolproject in Rotterdam. De jury roemde de geslaagde opzet van Wijkschool Zuid die kansarme jongeren helpt met een gecombineerde aanpak van zorg, onderwijs en werk. Het is een manier om jongeren weer op de rails te krijgen die zijn effect inmiddels heeft bewezen.

De jury van de Philips Kohnstamm-IVIO Prijs 2011 bestaat uit : Bert Gijsberts, ondernemer en bestuurslid VNO NCW/MKB, emeritus hoogleraar prof. dr. Dolph Kohnstamm, ontwikkelingspsycholoog en voorzitter van de jury (kleinzoon van IVIO-oprichter Philip Kohnstamm) en Jan Houtepen, psycholoog en publicist.

Prijswinnaars 2009

Onder leiding van prof. dr. Dolph Kohnstamm werden door de jury in 2009 op grond van zorgvuldige beoordeling van de inzendingen twee projecten genomineerd. Daarmee werd besloten deze twee projecten uit te roepen tot gedeeld winnaar van de prijs.

De twee winnaars waren de projecten:

• Prins Heerlijk, een leerwerkproject in Tilburg dat gericht is op participatie in de arbeidsmarkt van mensen met een functiebeperking van inzendster mevrouw Ella Buijze van de Stichting Buitengewoon leren en werken in Tilburg;
• Tara 207, Gamebased learning, een project dat vooral het accent legt op onderwijsvernieuwing van de heer Frans Ottenhof uit Kwadijk.

 

Prijswinnaar 2008

In het ROC Mondriaan in Den Haag is op zaterdag 13 september tijdens een bijzonder feestelijke bijeenkomst de Philip Kohnstamm IVIO-Prijs 2008 uitgereikt. Winnaar is geworden het Leerwerkproject voor praktijkscholen en VMBO-scholen DE SCHOOLBOOT, ingezonden door initiatiefnemer de heer Bart Linnartz van Linnartz-Adema Houten Botenbouw uit Heerlen. Namens zijn gelukkige team nam hij voor de prestatie een cheque van € 7.500,- in ontvangst. De cheque werd uitgereikt door Catherine Keyl en de voorzitter van de jury de heer Dolph Kohnstamm, emeritus hoogleraar ontwikkelingspsychologie en kleinzoon van de oprichter van IVIO. Stichting IVIO (Lelystad) stelt de jaarlijkse prijs ter beschikking om initiatieven ter algemene ontwikkeling en maatschappelijke vorming te stimuleren. De uitreiking van de Philip Kohnstamm IVIO-Prijs 2008 vond plaats in het kader van het landelijke Festival van het Leren (13-19 september).

De IVIO-(Ere)Penning

Deze prijs gaat naar een persoon die zich door een jarenlange inzet en verdiensten voor IVIO heeft onderscheiden.

2011

Ontwikkelingspsycholoog prof. dr. Dolph Kohnstamm heeft de IVIO Erepenning gekregen als erkenning voor zijn jarenlange actieve betrokkenheid bij IVIO. Kohnstamm kreeg de Erepenning donderdag 8 september bij de viering van het 75-jarig IVIO-jubileum uit handen van de voorzitter drs. Meine Breemhaar.
Dolph Kohnstamm is vele jaren nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen van IVIO. Hij was juryvoorzitter van de Kohnstamm-IVIO-prijs, verzorgde vele IVIO-lezingen. Hij is ook de kleinzoon van de oprichter van IVIO, professor dr. Philip Kohnstamm.

2007

Mevrouw Hannie van Leeuwen ontving op 7 september 2007 in Lelystad, tijdens het evenement IVIO INVITATIE 2007, de IVIO (Ere)Penning. De Penning wordt jaarlijks uitgereikt voor verdiensten die ten goede komen aan de Stichting IVIO. De organisatie die het gedachtegoed van IVIO-oprichter pedagoog en natuurkundige prof. dr. Philip Kohnstamm levend houdt en uitdraagt. Mevrouw Van Leeuwen kreeg de penning overhandigd door drs. Meine Breemhaar, voorzitter van de stichting IVIO. Hij roemde haar jarenlange inzet voor IVIO.

2006

In september 2006 werd de IVIO-Penning uitgereikt aan de heer Arnus Rutten wegens de vele verdiensten voor IVIO. De heer Rutten was sinds zijn indiensttreding in september 1989 bij de Wereldschool betrokken. Hij werd al snel hoofd van de Wereldschool. Onder zijn leiding kwam er een uitbreiding van het onderwijspakket waarbij behalve voor de basisschool ook voor het voorgezette onderwijs onderwijspakketten werden ontwikkeld. Zijn aandacht ging vooral uit naar de inhoud van het onderwijs. Ondanks zijn ziekte heeft Arnus Rutten zich voor de Wereldschool ingezet. Arnus Rutten overleed in februari 2007.

IVIO Lezingen

2011

Op donderdag 8 september a.s. hield pedagoog prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken de IVIO Lezing. Dit gebeurde tijdens de jubileumdag ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van IVIO. Thema van de jubileumdag was Kwetsbaar Onderwijs. Op die dag hield ook Tanja Jadnanansing, PvdA Tweede Kamerlid voor het Hoger Onderwijs, een betoog over kwetsbaar onderwijs.

2007

Emeritus hoogleraar leerlingbegeleiding prof. dr. Nathan Deen verzorgde op 7 september tijdens IVIO INVITATIE 2007 de IVIO-lezing. In zijn IVIO-Lezing over leerlingbegeleiding zette prof. Nathan Deen uiteen wat hij elk kind en iedere jongere toewenst: elke volwassene die in schoolverband met kinderen om gaat is een pedagoog, een begeleider. Het draait om de pedagogische kwaliteit van de omgangsrelatie tussen volwassene en onvolwassene. Deen geldt als grondlegger van de ‘begeleidende school’. Hij stelde dat persoonlijke begeleiding van het kind/de jongere en het scheppen van het pedagogisch klimaat de zaken zijn die er toe doen in het onderwijs: ‘als een school niet affectief is, zal ze nooit effectief kunnen zijn’.